X

SHORTLIST

Kho - Bãi tại Biên Hòa

Kho - Bãi tại Biên Hòa
Views: 177

Kho được sử dụng để chứa hàng hóa, có thể có thiết bị đặc thù hoặc không như thiết bị cho kho lạnh, thiết bị cho kho nông sản. Hoặc bãi đất trống, thường có tường bao, thường dùng để xe, luân chuyển hàng hóa.

BDS liên quan